Ogólne warunki sprzedaży

  

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży usług oferowanych przez spółkę DNA SHAPES KWIATKOWSKI Sp. j., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cechowej 100B, z wyłączeniem nabycia wyrobów na cele niezwiązane z działalnością zawodową lub gospodarczą (sprzedaż konsumencka).
 2. Użyte w dalszej części Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:
 • Sprzedający– DNA SHAPES KWIATKOWSKI sp. j. z siedzibą w Krakowie,
 • Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży,
 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą zakupu Towaru niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową albo nieposiadający dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Strony – Sprzedający i Kupujący,
 • OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży,
 • Usługi – wszelkie usługi oferowane przez DNA SHAPES KWIATKOWSKI Sp. j. z siedzibą w Krakowie,
 • Umowa – umowa sprzedaży usług,
 • Dostawca – partner handlowy Sprzedającego, dostarczający mu towar,
 • Odbiór – jakiekolwiek fizyczne przekazanie towaru Kupującemu lub osobie trzeciej upoważnionej przez Kupującego lub przewoźnikowi, potwierdzone pisemnie przez Kupującego lub upoważnioną osobę trzecią lub przewoźnika,
 • Przewoźnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług przewozu,

 

 1. Niniejsze OWS są kompletnym uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie sprzedaży usług oraz stanowią integralną część wszystkich Umów. W przypadku, gdy postanowienia Umowy lub pisemne i indywidulane uzgodnienia Stron stanowią inaczej niż OWS stosuje się postanowienia Umowy lub indywidualnych uzgodnień Stron.
 1. OWS udostępniane są Kupującym w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.dnashapes.pl. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą przyjęcie przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i Umów, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 2. Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się z OWS przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia przez Kupującego/Konsumenta traktowane jest równoznacznie z zapoznaniem i przyjęciem OWS do stosowania. Brak akceptacji niniejszych warunków OWS przez Kupującego/Konsumenta uprawnia DNA Shapes Kwiatkowski Sp. j. do wstrzymania realizacji zamówień i dostaw wyrobów do czasu ich akceptacji poprzez pisemne złożenie oświadczenia przez Kupującego/Konsumenta.
 3. Postanowienia niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej Umowy, wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 4. Informacje o obowiązujących OWS podana jest każdorazowo w odnośniku stopki pod wiadomością e-mail przesłaną wraz z ofertą. 
 • 2. Zawarcie umowy 
 1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie pisemnego zamówienia Kupującego, z tym że Umowa zostaje zawarta dopiero z momentem potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia e-mailem.
 2. W przypadku, kiedy w terminie 3 dni Sprzedający nie otrzyma potwierdzenia, iż Kupujący akceptuje ofertę ze zmianami lub zastrzeżeniami uważa się, że Umowa nie zostaje zawarta, a Sprzedający nie jest dłużej związany złożoną ofertą.
 3. Ustne porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem Umowy lub złożeniem oferty nie są dla Stron wiążące, o ile nie zostaną potwierdzone w formie pisemnej lub elektronicznej.
 4. Wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy Stronami dla ważności zawarcia Umowy lub jej zmiany winny być doręczone drugiej stronie w formie pisemnej, w tym także za pośrednictwem e-maila, a dotyczy to w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień.
 5. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, a dotyczących Dostawcy lub producenta materiałów/towarów, Sprzedający nie będzie mógł wykonać Umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
 6. DNA SHAPES Kwiatkowski Sp.j. nie jest zobowiązany do sprawdzania, czy przedłożona mu wraz z zamówieniem dokumentacja techniczna (rysunki, szablony, wzory itd.) naruszają prawa chroniące własność osób trzecich. Względem uprawionych osób trzecich, których własność intelektualna zostanie naruszona lub zagrożona naruszeniem odpowiedzialności ponosi Kupujący/Konsument.
 7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w tym także mogą zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Poza uregulowaniami zawartymi w OWS Sprzedający dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucania bez podawania przyczyny. Odstępstwa lub zmiany w OWS mają zastosowanie wyłącznie jednorazowo do danej transakcji handlowej, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Sprzedający oświadcza, że postanowienia ust. 1 – 6 powyżej nie mają zastosowania w następujących przypadkach:
 1. a) dokonywania transakcji gotówkowych w wysokości dopuszczalnej przez przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 2. b) dokonywania transakcji bezgotówkowych w formie przedpłaty,
 3. c) dokonywania transakcji bezgotówkowych w przypadku gdy Kupujący dokonuje zapłaty za nabyty wyrób w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po dokonanym zakupie.
 4. W przypadkach określonych w ust. 7 powyżej, potwierdzeniem zawarcia Umowy jest podpisanie lub przyjęcie faktury Vat przez upoważnionego przedstawiciela lub pracownika Kupującego.
 5. Jeżeli Kupujący/Konsument dostarcza materiał do wykonania umowy, Sprzedający jest zobowiązany do wykonania wyrobów z dostarczonych materiałów tylko wówczas gdy umowa tak stanowi, w pozostałych przypadkach jest uprawiony do wykorzystania materiałów o parametrach odpowiadających materiałom dostarczonym przez Kupującego/Konsumenta, jeżeli materiał dostarczony nie posiada właściwości niezbędnych do prawidłowego wykonania wyrobu lub materiał ten posiada wady, które mogłyby spowodować zniszczenie maszyn i urządzeń Sprzedającego lub spowodować pogorszenie jakości wykonywanej usługi. 
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w charakterystyce dostarczonego przez nabywcę materiału, które spowodowane są obróbką podczas realizacji zamówienia.
 • 3. Warunki płatności 
 1. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonaną usługę/odebrany wyrób w terminie wskazanym na fakturze VAT wystawionej przez Sprzedającego. 
 2. Jeżeli po zawarciu Umowy, ale przed jej wykonaniem przez Sprzedającego wystąpią okoliczności niezależne od Sprzedającego, uzasadniające podwyższenie ceny wykonania usługi takie jak np. nagła podwyżka ceny materiału przez producenta/dostawcę, czy np. kosztów transportu dokonywanego przez przewoźnika, Sprzedający ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny wyrobu, przy czym zobowiązany jest wskazać przyczynę podwyższenia ceny. Podwyższenie ceny towaru nie może być wyższe niż faktyczny wzrost składników mających wpływ na wysokość ceny.
 3. Ceny wskazane przez Sprzedającego są cenami netto i zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg aktualnie obowiązujących stawek.
 4. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą zadłużenia wynikającego z zawartej Umowy, Sprzedający ma prawo wstrzymania się z wykonaniem Umowy do momentu zapłaty przez Kupującego wymagalnych kwot zadłużenia wraz z ustawowymi odsetkami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
 5. Ceny usług nie obejmują kosztów dostarczenia wyrobów do Kupującego, o ile strony nie umówiły się inaczej.
 6. Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do dokonania potrącania swoich wierzytelności, w tym wierzytelności nabytych od osób trzecich względem Sprzedającego z wierzytelnościami Sprzedającego wobec Kupującego chyba, że Sprzedający wyrazi na to pisemną zgodę.
 • 4. Zastrzeżenie prawa własności 
 1. Prawo własności sprzedawanego wyrobu przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty przez Niego całości ceny na rzecz Sprzedającego.
 2. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny za wyroby objęte Umową ponad 21 dni, Sprzedający uprawniony jest wedle swego wyboru, niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy i żądać zwrotu odebranych, a niezapłaconych w terminie wyrobów lub też żądać zapłaty ceny sprzedaży i naprawienia ewentualnej szkody wynikłej z opóźnienia.
 3. Kupujący zobowiązany jest w przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od Umowy oraz żądania przez Sprzedającego zwrotu wyrobu, na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie wyroby, za które nie dokonał wpłaty ceny w ciągu 7 dni roboczych od chwili skierowania takiego żądania przez Sprzedającego, przy czym zwrot obejmuje załadunek, transport i rozładunek wyrobu w miejscu wskazanym przez Sprzedającego.

 

 • 5. Informacje o usługach, wyrobach, wzorce – oferty i zamówienia 
 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące wykonywanych usług wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie Strony.
 2. Kupujący jest zobowiązany znać warunki wykonania usługi. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć wyrób zgodnie z zamówieniem Sprzedającego i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.
 3. Przyjmując zamówienie/zawierając umowę Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć wyroby i usługi zgodne z zamówieniem Kupującego/konsumenta. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość doboru zamówionego wyrobu w konkretnym zastosowaniu przez Kupującego lub jego dalszych kontrahentów.

 

 • 6. Wykonanie przedmiotu umowy – odbiór towaru

 

 1. Jeżeli dokumentacja techniczna dostarczona przez Kupującego nie stanowi inaczej, Sprzedawca zastrzega sobie margines tolerancji dokładności na wykonanie produktów zgodnie z obowiązującymi tolerancjami występującymi w normach po obróbce mechanicznej wyrobów. 
 2. Wyrób może zostać odebrany przez Kupującego na swój koszt i we własnym zakresie lub wyrób może zostać dostarczony Kupującemu przez Sprzedającego na jego koszt. Sposób, miejsce i termin dostarczenia lub odbioru wyrobu Strony każdorazowo ustalają między sobą na piśmie, telefonicznie lub e-mailem.
 3. Termin dostawy wyrobu może ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Stron, np. nieterminowej dostawy materiałów przez dostawców Sprzedającego, wystąpienia siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy Sprzedającego (np. brak prądu), opóźnienia transportowego, blokady dróg, ograniczenia czasowego w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedoboru energii elektrycznej, niedoboru materiałowego itp. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedającego z ww. przyczyn powoduje, iż Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy.
 4. Kupujący zobowiązuje się zbadać wyrób przy jego odbiorze pod względem ilościowym, jakościowym oraz zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w Umowie. Sprawdzeniu podlega także dołączona do towaru dokumentacja związana z jego odbiorem.
 5. Po dokonaniu oględzin wyrobu podpisany zostanie przez Kupującego lub pisemnie upoważnioną przez Kupującego osobę dokument wydania wyrobu. Podpisanie dokumentu wydania wyrobu jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wyrobu z zamówieniem oraz brakiem wad.
 6. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość materiału, z którego został wytworzony wyrób, dołącza się do dostarczanego wyrobu, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub Umowie. Sprzedający nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.
 7. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, ryzyko dostawy wyrobu przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionej do odbioru wyrobu osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.
 8. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień między Stronami co do sposobu dostawy wyrobów, dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedającego.
 9. Termin odbioru wykonanego wyrobu, strony ustalają na 7 dni. W przypadku zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania. 
 10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie zapakowany. Materiały użyte do pakowania zalicza się na poczet kosztów własnych Sprzedawcy i nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem palet. Sprzedawca może pobrać kaucję zwrotną za palety w wysokości ustalonej z Kupującym.
 11. Wymogi dotyczące pakowania, zabezpieczenia lub oznakowania innego niż standardowe oraz związane z tym koszty winny być uzgodnione pod rygorem nieważności w formie pisemnej nie później niż na etapie przyjmowania zamówienia.
 • 7. Siła wyższa 
 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Umowy ulega zawieszeniu przez czas jej trwania.
 2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie okoliczności, na które Strony nie mają wpływu i nie mogą być przewidziane, a w tym w szczególności: strajk, powódź, pożar, powstanie zbrojne, eksplozja, trzęsienie ziemi, rozruchy, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedającego (np. brak prądu), opóźnienia transportowe, blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobór energii elektrycznej, niedobór materiałowy itp.
 3. O fakcie wystąpienia siły wyższej Strona nią objęta jest obowiązana powiadomić pisemnie, faxem lub e-mailem drugą Stronę, przesyłając jej dodatkowo potwierdzenie właściwego organu o jej wystąpieniu i przewidywanym okresie trwania.
 4. W przypadku nieprzerwanego występowania siły wyższej trwającego dłużej niż 3 miesiące, Strony mają prawo odstąpienia od realizacji wiążącej je Umowy bez negatywnych konsekwencji.
 • 8. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady towaru
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dostarczone wyroby użyte przez Kupującego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w których powstały szkody w wyniku niezachowania uważności podczas transportu czy rozpakowywania przekazanego towaru. 
 2. Sprzedający nie zapewnia przydatności danego wyrobu do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania wyrobu objętego Umową leży wyłącznie po stronie Kupującego.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku wyrobu przez Kupującego.
 4. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niego przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
 5. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego wyrobu pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nie ukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.
 6. Zgłaszanie przez Kupującego reklamacji ilościowych i jakościowych powinno nastąpić natychmiast przy odbiorze wyrobu pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi.
 7. Zawiadomienie przez Kupującego o wadzie wyrobu musi być złożone w formie pisemnej, e – mailem lub na miejscu ustnie, nie później niż w ciągu 5 dni po stwierdzeniu wady, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy wyrób do wglądu Sprzedającemu na każde jego wezwanie. Jeżeli wyrób został przez Kupującego przetworzony, odpowiedzialność Sprzedającego za wady wyrobu wygasa.
 8. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z tym zastrzeżeniem, iż ww. termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej. 
 9. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za towar, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili złożenia zamówienia, zawarcia umowy lub odbioru wyrobów, a także w innych sytuacjach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 10. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy wyrobu bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 11. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wydania wyrobu Kupującemu.
 12. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za zakupiony wyrób.
 13. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń względem Sprzedającego z wierzytelnościami Sprzedającego wobec Kupującego.
 14. Przysługujące Konsumentowi uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121  z późniejszymi zmianami).
 15. Kupujący, będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną  z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 16. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 15 powyżej przysługuje wyłącznie w przypadku zawarcia przez Konsumenta umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy wskazanej w ust. 1 powyżej.

 

 • 9. Odpowiedzialność Kupującego za opóźnienie w odbiorze wyrobu i płatnościach
 1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za zakupiony wyrób, zobowiązany on jest do zapłaty Sprzedającemu ustawowych odsetek za zwłokę.
 2. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze wyrobu przekraczającego 14 dni od uzgodnionego między Stronami terminu odbioru, Sprzedający wyznaczy Kupującemu dodatkowy, 14-dniowy termin jego odbioru. 
 3. Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami magazynowania nieodebranych przedmiotów. 
 4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i obciążenia Kupującego karą umowną w wysokości stanowiącej różnicę między uzgodnioną ceną wyrobu a bieżącą ceną złomu.
 5. Sprzedający wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem wyrobu Kupującemu z powodu opóźnienia w dostawie materiałów od jego Dostawcy.
 6. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego Umową.
 7. Strony mają prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, na mocy pisemnego porozumienia zaakceptowanego przez obie Strony.

 

 • 10. Dane osobowe
 1. W związku z realizacją Umowy Strony mogą udostępniać sobie nawzajem dane osobowe swoich przedstawicieli oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zakresie wynikającym z postanowień w nim zawartych.
 2. Kupujący zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 .
 3. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Strony oświadczają, że przekazane dane osobowe zostały zgromadzone zgodnie z obowiązującym prawem i jako administratorzy tych danych osobowych są upoważnione do ich udostępniania.

 

 • 11. Postanowienia końcowe 
 1. Wszelkie ewentualne spory oraz/lub roszczenia mogące powstać miedzy Stronami w każdej kategorii spraw wynikających lub związanych z zawarciem lub wykonaniem umów sprzedaży, w szczególności wynikających lub związanych z zawarciem, treścią, obowiązywaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem lub realizacją zobowiązań wynikających z umów sprzedaży, a także dochodzeniem przez Sprzedającego zapłaty odsetek (not odsetkowych) od nieterminowo dokonanej zapłaty przez Kupującego rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwe sądy powszechne w Krakowie. Sprzedający zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego, jeżeli może to wpłynąć na przyśpieszenie rozstrzygnięcia sporu.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWS Strony będą stosować wyłącznie przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 4. Kupujący akceptując OWS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością (np. poprzez uzyskanie referencji lub prezentację otrzymanego wyrobu po uprzednim otrzymaniu zgody Kupującego).