POLITYKA JAKOŚCI

        Gwarancją wysokiej jakości oferowanych przez DNA Shapes Kwiatkowski Sp. J. usług w zakresie cięcia laserem oraz gięcia blach jest jasno określona misja firmy oraz wynikające z niej cele Polityki Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO 9001:2015.

MISJA FIRMY

        Pragniemy dostarczać Klientom, na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, usługi o powtarzalnej jakości, tj. zgodne z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi oraz wymaganiami Klientów.

        Sukces zależy od wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością oraz od ciągłego doskonalenia skuteczności jego funkcjonowania, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich zainteresowanych stron. Zaufanie Klientów do oferowanych przez nas usług stanowi podstawę wszelkich podejmowanych przez nas działań:

• definiowanie i zrozumienie aktualnych oraz przyszłych potrzeb Klientów,
• spełnianie ich wymagań,
• wyprzedzenie ich oczekiwań.

        Osiągamy założone cele jakościowe przy współudziale naszych pracowników, kładąc nacisk na ich zadowolenie i dobrą atmosferę w firmie. Na wszystkich szczeblach organizacji wykorzystujemy zdolności i zaangażowanie personelu, podnosimy jakość pracy.

Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych usług zobowiązujemy się do:

• rozpoznawania nowych wymagań naszych Klientów i jak najlepszego spełniania ich oczekiwań,
• stałego zwiększania satysfakcji i zaufania Klientów do efektów naszej pracy,
• udzielenia pomocy klientom w doborze optymalnych dla nich rozwiązań,
• spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych, regulacyjnych i innych.

Wyznaczone cele osiągamy poprzez:

• zapewnienie najwyższej jakości obsługi,
• angażowanie wszystkich pracowników oraz kierownictwa w doskonalenie jakości na każdym poziomie organizacyjnym,
• stosowanie nowoczesnych technologii,
• określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
• uwzględnianie kontekstu firmy przy planowaniu działań operacyjnych,
• stałe unowocześnianie metod realizacji usług i sprzedaży oraz konsekwentne zwiększanie udziału w rynku,
• podnoszenie kompetencji pracowników oraz świadomości odpowiedzialności za wyroby i usługi
• wdrażanie działań zapobiegawczych oraz nadzór nad jakością oferowanych usług,
• usprawnianie produkcji
• rozbudowę parku maszynowego, poszerzenie asortymentu usług i wyrobów,

Tak postawioną Politykę Jakości wraz z pracownikami będziemy promować i stosować z należytą starannością, dbając o jej aktualność.

Wspólnicy:

                    Rafał Kwiatkowski                     Tomasz Skrobacz                        Agnieszka Skrobacz                  Renata Kwiatkowska