POLITYKA JAKOŚCI

        Gwarancją wysokiej jakości oferowanych przez DNA Shapes Kwiatkowski Sp. J. usług w zakresie cięcia wodą, laserem oraz gięcia blach jest jasno określona misja firmy oraz wynikające z niej cele Polityki Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO 9001:2015.

MISJA FIRMY

        Pragniemy dostarczać Klientom, na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, usługi o powtarzalnej jakości, tj. zgodne z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi oraz wymaganiami Klientów.

        Sukces zależy od wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością oraz od ciągłego doskonalenia skuteczności jego funkcjonowania, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich zainteresowanych stron. Zaufanie Klientów do oferowanych przez nas usług stanowi podstawę wszelkich podejmowanych przez nas działań:

 • definiowanie i zrozumienie aktualnych oraz przyszłych potrzeb Klientów, spełnianie ich wymagań, 
 • spełnianie ich wymagań, 
 • wyprzedzenie ich oczekiwań.

        Osiągamy założone cele jakościowe przy współudziale naszych pracowników, kładąc nacisk na ich zadowolenie i dobrą atmosferę w firmie. Na wszystkich szczeblach organizacji wykorzystujemy zdolności i zaangażowanie personelu, podnosimy jakość pracy. 

Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych usług zobowiązujemy się do:

 • rozpoznawania nowych wymagań naszych Klientów i jak najlepszego spełniania ich oczekiwań,
 • stałego zwiększania satysfakcji i zaufania Klientów do efektów naszej pracy,
 • spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych, regulacyjnych i innych.

Wyznaczone cele osiągamy poprzez:

 • zapewnienie najwyższej jakości obsługi,
 • angażowanie wszystkich pracowników oraz kierownictwa w doskonalenie jakości na każdym poziomie organizacyjnym, 
 • stosowanie nowoczesnych technologii, 
 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
 • uwzględnianie kontekstu firmy przy planowaniu działań operacyjnych,
 • stałe unowocześnianie metod realizacji usług i sprzedaży oraz konsekwentne zwiększanie udziału w rynku. 

        Tak postawioną Politykę Jakości wraz z pracownikami będziemy promować i stosować z należytą starannością, dbając o jej aktualność.

Wspólnicy:

                    Rafał Kwiatkowski                     Tomasz Skrobacz                        Agnieszka Skrobacz                  Renata Kwiatkowska